Årsrapport 2022

Publisert (Nyheter)

Her er FRIC sin årsrapport for 2022, presentert som en populærvitenskapelig framstillingen av aktiviteter i FRIC i 2022.

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.

 

Forskningsprosjektene er organisert i fire arbeidspakker:

1.      Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet

2.      Branndynamikk og modellering

3.      Bygningsteknologi og prosjektering

4.      Brannsikringstiltak og ny teknologi

 

Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, brann- og redningstjeneste, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Nedenfor er et utvalg av aktiviteter i de fire arbeidspakkene i 2022 kort beskrevet.

I arbeidspakke 1 er det er gjennomført en kartlegging av forhold som legger til rette for utveksling av informasjon fra analyser av branner mellom ulike aktører som er engasjert i slikt arbeid, og forhold som begrenser slik kunnskapsutveksling. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle løsninger som fremmer læring fra branner. Rapporten fra dette arbeidet ble publisert våren 2022, og er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Analysen av brannen i et kommunalt boligbygg på Lone i Bergen i august 2021 pågikk i hele 2022. En tverrfaglig gruppe i FRIC undersøkte faktorer med hensyn til brannutvikling, rømning og byggtekniske forhold. Rapporten ble publisert våren 2023, og er tilgjengelig på norsk.

I samarbeid med Brannvernforeningen er vi med på å utvikle databasen «Ulme», der informasjon fra branner blir registrert og systematisert. Ulme ble lansert på slutten av 2021, og i løpet av 2022 har vi fått hjelp av studenter ved NTNU og HVL til å registrere data fra branner som er undersøkt og publisert i åpne rapporter. Arbeidet fortsetter i 2023.

I arbeidspakke 2 er PhD-kandidaten inne i siste fase av sitt arbeid med modellering av turbulent forbrenning ved reduserte oksygenkonsentrasjoner. Avhandlingen hans vil bli levert våren 2024.

I prosjektet som omhandler ulmebrann er det gjennomført eksperimenter i liten og mellomstor skala for å studere utvikling av ulmebrann i biobasert materiale. Resultater fra forsøkene skal rapporteres og publiseres i 2023.        

Det er også gjennomført eksperimenter for å undersøke hvordan giftige gasser og røyk fra branner blir dannet og sprer seg, og hvordan konsentrasjon og spredning av giftige gasser påvirkes av slokking med vann. Resultater fra forsøkene skal rapporteres og publiseres i 2023.      

I arbeidspakke 3 forsker vi blant annet på egenskaper til forskjellige brennbare isolasjonsmaterialer, og på brannsikkerhet i forbindelse med trekonstruksjoner i byggverk.

Arbeidet med en veiledning for brannprosjektering av høye trekonstruksjoner ble påbegynt høsten 2021, og fortsatte gjennom hele 2022. Veiledningen skal ferdigstilles i 2023.

Veilederen som omhandler oppgradering av brannmostand for verneverdige dører ble publisert, og rapporten foreligger både på norsk og engelsk. Arbeidet ble også publisert i et vitenskapelig tidsskrift i 2023.

To storskala brannforsøk av konstruksjoner med overflater av krysslaminert tre ble gjennomført i august 2022, som en del av et PhD-prosjekt. Forsøkene har vakt stor interesse, både nasjonalt og internasjonalt, og flere publikasjoner er under utarbeidelse.

Oppstart av prosjektet på bygningsintegrerte modeller (BIM) og brannsikkerhet ble utsatt til 2023.

 I arbeidspakke 4 ble det i 2021 utført en serie med storskala eksperimenter som demonstrerte effekten av fastmonterte sprinkler- og vanntåkesystemer på brann i fasade. Et utkast til en journalartikkel om disse eksperimentene er skrevet, og sendes til et vitenskapelig tidsskrift i løpet av 2023.

Et brannsikringstiltak for boliger er stoppete møbler med gode brannegenskaper, det vi si at de ikke antenner for lett, og at de ikke produserer mye varme og røyk når de brenner. I 2022 ble det utført fullskala brannforsøk av lenestoler som var behandlet med ulike typer enkle, kostnadseffektive løsninger for å forbedre brannegenskapene. Dette er en del av et PhD-prosjekt i tilknytning til FRIC, og en vitenskapelig artikkel om undersøkelsen er i arbeid.

Brannsikkerheten i forbindelse med solcellepaneler på bygninger er et viktig tema i FRIC. Dette gjelder både ettermonterte installasjoner på tak eller fasade, og installasjoner som er integrert i bygningsoverflater. I 2022 startet vi opp et PhD-prosjekt med dette som tema. Studien inkluderer eksperimenter i liten, mellomstor og stor skala, samt datasimuleringer, som tar sikte på å kvantifisere virkningen av ulike faktorer på brannspredningen, som for eksempel helningsvinkelen på taket eller størrelsen på hulrommet mellom solceller og takflate.

Du finner FRIC og en oversikt over alle våre publikasjoner i prosjektbanken til Forskningsrådet her.

Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste.