Årsrapport 2021

Publisert (Nyheter)

Den følgende populærvitenskapelig framstillingen av aktiviteter i FRIC i 2021 (årsrapport/ progress report 2021) er lastet opp i prosjektbanken til Forskningsrådet, og presenteres her igjen for våre lesere.

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet. 

Forskningsprosjektene er organisert i fire arbeidspakker:

1.      Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet

2.      Branndynamikk og modellering

3.      Bygningsteknologi og prosjektering

4.      Brannsikringstiltak og ny teknologi

Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, brann- og redningstjeneste, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Nedenfor er et utvalg av aktiviteter i de fire arbeidspakkene i 2021 kort beskrevet.

Arbeidspakke 1:

Det er gjennomført en kartlegging av forhold som legger til rette for utveksling av informasjon fra analyser av branner mellom ulike aktører som er engasjert i slikt arbeid, og forhold som begrenser slik kunnskapsutveksling. Dette er et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle løsninger som fremmer læring fra branner. Rapport fra dette arbeidet ble publisert i 2022, og er tilgjengelig på både norsk og engelsk.

Analysen av brannen i et kommunalt boligbygg på Lone i Bergen i august 2021 ble påbegynt. Denne analysen vil gi kunnskaper om brannutvikling, rømning og byggtekniske forhold.

I samarbeid med Norsk brannvernforening er vi med på å utvikle databasen «Ulme», der informasjon fra branner blir registrert og systematisert. Ulme ble lansert på slutten av 2021.

 

Arbeidspakke 2:

Vi er godt i gang med modellering av turbulent forbrenning ved reduserte oksygenkonsentrasjoner.

I prosjektet som omhandler ulmebrann er det gjennomført eksperimenter i liten og mellomstor skala.       

Prosjektet som tar for seg dannelse og spredning av giftige gasser og røyk fra branner startet opp i august 2021, og det ble bygd et oppsett for brannforsøk.

 

Arbeidspakke 3:

Vi forsker blant annet på egenskaper til forskjellige brennbare isolasjonsmaterialer, og på brannsikkerhet i forbindelse med trekonstruksjoner i byggverk.

Arbeidet med en veiledning for brannprosjektering av høye trekonstruksjoner ble påbegynt høsten 2021.

Det ble gjennomført brannforsøk i forbindelse med et prosjekt om oppgradering av brannmostand for verneverdige dører. Forsøkene skal danne grunnlag for en veileder.

Planlegging av storskala brannforsøk i 2022 av konstruksjoner med overflater av krysslaminert tre er gjennomført.  

Planlegging av prosjektet på bygningsintegrerte modeller (BIM) og brannsikkerhet ble påbegynt.

 

Arbeidspakke 4:

Det ble utført en serie med storskala eksperimenter som demonstrerte effekten av fastmonterte sprinkler- og vanntåkesystemer på brann i fasade. Høsten 2021 ble det inngått en samarbeidsavtale med den internasjonale vanntåkeforeningen (International Water Mist Association, IWMA), med målsettingen om å evaluere sprinklersystemers ytelse som en referanse for andre slokkesystemer.

Vi arbeider med å utvikle en småskala testmetode der tekstiler som brukes i vernebekledning for slokkemannskaper eksponeres for «standardisert» røyk. Hensikten er å dokumentere motstand mot gjennomtrenging av røykpartikler. I desember 2021 ble det gjennomført forsøk der det ble undersøkt hvordan eksponering for varme påvirker termisk stress og arbeidsbelastning hos brannkonstabler under simulert røykdykking.

Brannsikringstiltak for boliger er kartlagt, spesielt med hensyn til beskyttelse av mennesker som er sårbare i en brannsituasjon. I denne sammenhengen er det utført småskala screening-eksperimenter for å finne frem til enkle, kostnadseffektive løsninger for å forbedre brannegenskapene til stoppede møbler. Resultatene danner grunnlaget for å undersøke effekten av tiltakene i fullskala brannforsøk.

Unødige brannalarmer er et stort problem, og vi jobber med å utarbeide retningslinjer for vurdering av ulike tekniske aspekter ved anskaffelse av branndetektorer.

Brannsikkerheten i forbindelse med solcellepaneler på bygninger er et viktig tema i FRIC. Dette gjelder både ettermonterte installasjoner på tak eller fasade, og installasjoner som er integrert i bygningsoverflater. Studien inkluderer eksperimenter i liten, mellomstor og stor skala, samt datasimuleringer, som tar sikte på å kvantifisere virkningen av ulike faktorer på brannspredningen, som for eksempel helningsvinkelen på taket eller størrelsen på hulrommet mellom solceller og takflate.

Teknologien Vehicle-to-Grid (V2G) gjør det mulig å overføre energi fra batteriet i et elektrisk kjøretøy til strømnettet i en bygning i perioder med høyt energiforbruk. I 2021 har vi studert virkningene av V2G og også smarte ventilasjonssystemer på brannsikkerheten til bygninger. Vi har også undersøkt metoder for energilagring og energiproduksjon med tanke på brannsikkerhet i bygninger.


Du finner FRIC og en oversikt over alle våre publikasjoner i prosjektbanken til Forskningsrådet her