Årsrapport 2020

Publisert (Nyheter)

Den følgende populærvitenskapelig framstillingen av aktiviteter i FRIC i 2020 (årsrapport/ progress report 2020) er lastet opp i prosjektbanken til Forskningsrådet, og presenteres her igjen for våre lesere. 

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker, og i form av tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp våren 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC skal styrke samarbeid, langsiktig kompetansebygging og kunnskapsspredning innenfor brannområdet.


Forskningen er organisert i fire arbeidspakker:
1) Kunnskapsbasert beslutningsstøtte innen brannsikkerhet
2) Branndynamikk og modellering
3) Bygningsteknologi og prosjektering
4) Brannsikringstiltak og ny teknologi

Flerfaglig samarbeid er en forutsetning for utvikling av gode løsninger i senteret. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Forskningssenteret har partnere fra offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, og i tillegg innen eiendomsutvikling og -forvaltning.

Kommunikasjon og forskningsformidling er en viktig oppgave i FRIC. Dette gjelder både formidling av ny kunnskap som er oppnådd gjennom prosjektene, samt eksisterende kunnskap innenfor de temaene som FRIC fokuserer på. Økt innovasjon på brannområdet er en viktig målsetning i FRIC, og innenfor fagfeltet er det ulike typer innovasjon som kan være aktuelle, som produktinnovasjon, markedsinnovasjon og organisatorisk innovasjon. Innovasjon er et tema som jevnlig tas opp i ulike sammenhenger i FRIC, slik at alle involverte har en felles forståelse av målsettinger og virkemidler.

En av prosjektaktivitetene i arbeidspakke 1 er å undersøke hvordan man best mulig kan oppnå læring fra gransking av branner og som en del av det har vi kartlagt hvilke systemer en rekke andre land i verden har for å lære av brannhendelser. Arbeid med registrering av informasjon fra åpne granskingsrapporter fra branner er også i gang. Artikkelen ?Learning from fire investigations and research ? A Norwegian perspective on moving from a reactive to a proactive fire safety management? ble publisert i Fire Safety journal i mai 2020 som et resultat av arbeidet i FRIC.

I arbeidspakke 2 har en Ph.d.-student startet og skal forske på modellering av turbulent forbrenning. I et prosjekt som omhandler ulmebrann er småskala testing påbegynt og testoppsett for mellomskala forsøk er under oppbygging.

Arbeidspakke 3 forsker på egenskaper til forskjellige brennbare isolasjonsmaterialer. Isolasjonsprodukter av typen cellulosefiber, trefiber, fenolskum, PIR etc. defineres som brennbare materialer, og bruken av disse begrenses derfor av regelverket. Materialene oppfører seg imidlertid veldig ulikt i en brann. Noen produkter krymper og smelter, mens andre forkuller i ulike hastigheter.

FRIC bidrar også til arbeidsgruppen som har i oppdrag å hente fram dokumentasjon for nye og forbedrede metoder for branndimensjonering av trekonstruksjoner. I tillegg samarbeider FRIC med Universitetet i Tallinn med gjennomføring av eksperimenter og utvikling av beregningsmetoder for bygningselementer med I-bjelker og fylt med brennbar isolasjon. Metodene skal kunne benyttes til å bestemme branncellebegrensende egenskap og lastkapasitet etter en gitt branneksponeringstid. I tillegg har vi startet arbeidet med å kartlegge prosjekteringsverktøy og valgte løsninger for å en beste praksis for brannprosjektering av store trebygninger. EN Ph.d. kandidat er ansatt og forsker på temaet brannutvikling i bygninger med massivtrekonstruksjoner (krysslaminert tre - KLT), både brann inne i bygget og branneksponering på fasaden.

I arbeidspakke 4, som jobber med brannsikringstiltak og smart teknologi finner vi prosjekter som handler om hvordan man mest mulig effektivt og trygt kan slokke branner og forbedring av beskyttelsesklær til brannvesenet. Vi finner også prosjekter som ser på brannsikkerhetstiltak for boliger, på brannsikre og bærekraftige møbler, og på hvordan ny teknologi slik som batterier og solceller påvirker brannsikkerheten i våre hjem og bygg. I år har vi hatt mye fokus på å kartlegge hva som er state-of-the-art innenfor de ulike fagområdene, finne ut av hvor det er kunnskapshull, og legge planer for hvordan FRIC skal tette disse. Et spennende, publisert resultat fra dette arbeidet er den åpne FRIC-rapporten «Fire performance of escape route doors in cultural heritage buildings», hvor vi får et innblikk i hvordan gamle tredører i verneverdige bygg kan oppgraderes for å forbedre brannegenskapene. I tillegg pågår det testaktivitet i prosjektene, med både små- og storskala branntester, hvor vi blant annet studerer komponenter i brannrøyk som røykdykkere eksponeres for. Slik vil vi utvikle testmetoder for å evaluere hvor godt verneutstyret beskytter mot skadelige stoffer. Branntesting vil også være en sentral del av arbeidet til en ny PhD kandidat, som skal jobbe med solcelleteknologi og brannsikkerhet, fra våren 2021.

Du finner FRIC i prosjektbanken til Forskningsrådet her:  https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/294649/Sprak=no